Integritetspolicy

Integritetspolicy

Inledning

AM Hultdin System AB (nedan ”AM System”) värnar om din personliga integritet. Denna policy utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förklarar, under avsnitt I, vilka personuppgifter AM System samlar in om dig i egenskap av personuppgiftsansvarig och hur dessa personuppgifter används. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dina rättigheter gällande gentemot AM System. Under avsnitt II beskriver denna policy vilka andra personuppgifter som AM System behandlar för kunds räkning i egenskap av personuppgiftsbiträde.

Hänvisningar till “molntjänst” i den här policyn innebär AM Systems kvalitetsledningssystem och alla delar som ingår i det och som tillhandahålls under kundavtalet. AM Systems molntjänst är tillgänglig via webbläsare till stationära datorer, bärbara datorer, mobiltelefoner och surfplattor.

Innehållsförteckning

Avsnitt I
Personuppgiftsansvarig
Personuppgifter som AM System samlar in och ändamålen med behandlingen
Hur AM System samlar in personuppgifter
Delning av personuppgifter
Hur du kan kontrollera användningen/insamlingen av personuppgifter
Var AM System behandlar dina personuppgifter
Lagringstid
Hur AM System behandlar dina personuppgifter på ett tryggt sätt
Dina rättigheter
Klagomål till Datainspektionen
Tjänsten är inte tillgänglig för barn

Avsnitt II
Behandlingar av personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde
Förändringar i integritetspolicyn

Avsnitt I – Personuppgiftsansvar

Personuppgiftsansvarig

AM Hultdin System AB, organisationsnr. 556687-9127, med adress Vasagatan 6, 903 29 Umeå är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som företaget samlar in för egen räkning. Du kan alltid kontakta AM System om du har frågor relaterat till integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till info@amsystems.com.

Personuppgifter som AM System samlar in och ändamålen med behandlingen

I tabellen nedan framgår vilka personuppgifter AM System samlar in från dig och för vilket ändamål. AM System behandlar personuppgifter främst för att fullfölja dess förpliktelser att tillhandahålla molntjänsten enligt kundavtalet samt för att tillhandahålla support och förbättra våra molntjänster. Personuppgifterna kan också användas för att kommunicera förändringar i molntjänsten samt andra upplysningar gällande molntjänsten. AM System kan också komma att använda personuppgifter om det krävs enligt lag.

Ändamål Behandlingar som utförs Personuppgifter Laglig grund
För att kunna fullfölja förpliktelser enligt kundavtalet. Administrering av kundförhållandet och betalningar samt kommunikation rörande supportärenden och besvarande av frågor till vår support för att tillhandahålla hjälp och support enligt kundavtalet. Namn
E-postadress
Telefonnummer
Fullgörande av kundavtalet.
För att förbättra och utveckla vår molntjänst. Kundundersökning Namn
E-postadress
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose AM Systems intresse att utveckla och förbättra molntjänsten.
För att förhindra störningar i tjänsten. Undersöka och förhindra störningar och problem med molntjänsten. Användarnamn
IP-adress
Fullgörande av kundavtalet.

Hur AM System samlar in personuppgifter

Vissa av de personuppgifter som AM System samlar in om dig tillhandahåller du direkt, t.ex. i samband med ingående av kundavtalet. AM System får också en del av informationen genom att registrera hur du använder molntjänsten, exempelvis genom att AM System lagrar loggdata när du använder molntjänsten, vilket inkluderar din IP-adress, information om din webbläsare och dess inställningar samt datum och tid när du använde molntjänsten. AM System samlar också in information genom användning av teknik som cookies. För mer information om hur AM System använder cookies se policy om cookies. Vidare samlar AM System in information om vilken enhet du använder när du använder våra tjänster, vilket operativsystem du använder och information som kan identifiera din enhet samt data om när enheten kraschar.

Delning av personuppgifter

Om det inte krävs enligt lag så lämnar AM System lämnar inte ut dina personuppgifter till någon tredje part.

AM System förbehåller sig rätten att lämna ut dina personuppgifter i följande fall:

 • Vid förändringar i vår affärsstruktur, t.ex. konkurs, fusion, förvärv, likvidation, omorganisation eller försäljning (helt eller delvis), kan personuppgifter komma att delas med andra.
 • För att det krävs enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut eller eller för att kunna försvara AM System mot rättsliga anspråk.
 • För att skydda AM Systems rättigheter, bolagets egendom och bolagets säkerhet eller tredje parters rättighet, egendom och säkerhet. Det kan också vara för att upprätthålla avtal och policyer, eller i syfte att undersöka eller förebygga bedrägerier.

AM System förbehåller sig rätten att avslöja eller använda kollektiv eller avidentifierad information, oavsett syfte. T.ex. AM System dela avidentifierad information med bolagets partners – i affärssammanhang eller i undersökningssyften. Det kan t.ex. handla om att berätta för en potentiell kund hur många aviseringar som ett företag som använder AM Systems tjänst skickar per dag, eller att AM System samarbetar med forskningsföretag eller forskare för att undersöka intressanta frågor om kommunikation på arbetsplatsen.

Hur du kan kontrollera insamlingen/användningen av personuppgifter

Du har möjlighet att kontrollera cookies och andra typer av lokal lagring av data genom din webbläsare. Du kan också ha möjlighet att ändra dina inställningar i din mobiltelefon kring att samla och dela till exempel platstjänster och annan data. AM System kan inte kontrollera de här valen eller påverka dess grundinställningar eftersom de erbjuds via din mobiloperatör eller webbläsare.

Var AM System behandlar dina personuppgifter

AM System behandlar dina personuppgifter inom EU/EES, då AM Systems servrar finns placerade inom området. Det innebär att dina personuppgifter inte kommer att överföras till tredje land.

Lagringstid

AM System sparar endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål med personuppgiftsbehandlingen alternativt så länge som det krävs enligt lagstadgade lagringstider. 

Hur AM System behandlar dina personuppgifter på ett tryggt sätt

AM System tar säkerheten på största allvar. AM System vidtar flera åtgärder för att skydda den information som du ger bolaget. AM System anstränger sig för att din information inte ska försvinna, utnyttjas, hamna i orätta händer eller avslöjas. Åtgärderna för att säkra din information är anpassade efter modern teknologi och efter hur integritetskänsliga uppgifterna är som AM System samlar in, hanterar och lagrar. Om du vill veta mer om AM Systems policys angående säkerhet och sekretess för dina personuppgifter uppmanas du att läsa Data- och säkerhetspolicyn.

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

 • Rätt till tillgång. Du kan begära en kopia av de personuppgifter som AM System samlat in och lagrat om dig i egenskap av personuppgiftsansvarig. Kopian är gratis att begära.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade av AM System eller att komplettera en icke-komplett uppgift.
 • Rätt att bli bortglömd. Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om de inte längre är nödvändiga för ändamålen med behandlingen, om du invänder mot direktmarknadsföring, om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt eller om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som AM System omfattas av.
 • Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att AM Systems behandling av dina personuppgifter begränsas.
 • Rätt att göra invändningar. Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter används i direktmarkandsföringssyfte eller i de fall AM System använder dina uppgifter baserat på ett berättigat intresse.
 • Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära att få de personuppgifter AM System behandlar om dig med anledning av att fullgöra kundavtalet överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

Klagomål till Datainspektionen

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen och om du anser att AM System behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så har du möjlighet att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Tjänsten är inte tillgänglig för barn

AM Systems molntjänst är inte riktad till barn under 13 år. Kontakta AM System om du upptäcker att ett barn under 13 år har lämnat personlig information utan vårdnadshavares godkännande.

Avsnitt II – personuppgiftsbiträde

Behandlingar av personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde

AM System behandlar följande personuppgifter för kundens räkning i egenskap av personuppgiftsbiträde.

 • Namn, användarnamn, mobiltelefonnummer och e-post till användare i samband med att användarkonto skapas. Sådana användare har genom kunden fått tillgång till molntjänsten.
 • Personuppgifter som AM Systems kund eller du som användare har tillfört genom användningen av molntjänsten.

När AM System behandlar personuppgifter för vår kunds räkning gör vi det i enlighet med de instruktioner AM System fått från kunden och som framgår av personuppgiftsbiträdesavtal som har ingåtts mellan AM System och kunden.

För frågor och eller för att göra dina rättigheter gällande avseende de personuppgifter som AM System behandlar i egenskap av personuppgiftsbiträde hänvisas du till att kontakta den juridiska person som ingått kundavtalet med AM System, dvs. den juridiska person som gett dig tillgång till tjänsterna.

Kunden har kontroll över och många val kopplat till dessa personuppgifter. T.ex. kan kunden ge någon tillgång till eller ta bort någons tillgång till tjänsten genom att ändra användarens inställningar, styra rättigheter, exportera data, skapa nya användare på kontot, dela dokument och ärendeflöden som publika handlingar. Eftersom dessa val och instruktioner kan resultera i tillgång till eller användning av mjukvaran eller att data avslöjas, modifieras eller tas bort, kan kunden kontakta AM Systems support för mer information om val och instruktioner i tjänsten.

Förändringar i integritetspolicyn

AM System kan göra förändringar i den här policyn. Vid ändringar kommer AM System att informera om de förändringarna på den här sidan. Om du väljer att fortsätta använda tjänsten efter att förändringarna har trätt i kraft godkänner du den uppdaterade policyn.

Din data, ditt val

AM System sparar ingen data om hur du navigerar på vår webbplats. Vi behöver dock spara cookies för att vissa sidor ska fungera. Datan är alltid anonym, och vi sparar så lite vi kan.

Jag förstår
Mer information