Se alla

Möt era krav med effektiva riskanalyser

Det finns olika sätt att se på riskanalyser beroende på vilken verklighet man befinner sig i, vilka processer man har och vilka kunder man vänder sig till. Det finns också olika metoder för riskanalys samtidigt som alla har samma syfte, nämligen att identifiera, bedöma och eliminera risker.

AM Systems modul Ärende hjälper dig att registrera nya risker, få en god överblick över det samlade läget och snabbt kunna skapa en struktur i det kontinuerliga arbetet.

Vill du dessutom automatiskt skapa åtgärder för de risker som är för stora eller arbeta systematiskt med de som har högst riskpoäng, så sker det intuitivt med våra inkluderade addons.

Att tänka på – inför arbetet med riskanalys

1. Definiera – vilken process gäller det?
Och vad har den för mål eller specifikation? Gäller det exempelvis en produktionsprocess så finns det en tydlig kravspecifikation. Eller gäller det en av era administrativa processer, så har den uppsatta mål som exempelvis mäts som KPI:er.

2. Förstå sammanhanget
Med vilka maskiner, material och metoder verkar produktionsprocessen och i vilken miljö? I vilken kontext och för vilka intressenter finns processen? Med vilka verktyg styrs processen idag i form av rutiner, instruktioner och kompetenser för att möta intressenternas förväntningar?

3. Identifiera risker
För båda processvarianterna ska risker som gör att vi inte kan nå målet identifieras. Både vad som kan inträffa samt risken för att det inte upptäcks, ifall det händer. Ta hänsyn till kundens krav när du ska bedöma risker och dess allvarlighetsgrad. Liksom de krav som sätts av de ISO-standarder som gäller för din verksamhet.

Riskanalys exempel

Exempel riskanalyser med god överblick på det samlade läget.

Varför riskanalys?

Riskanalyser kan användas för att på ett tidigt stadie identifiera risker i den verksamhet eller process som man avser att utveckla. Riskerna bedöms utifrån de krav som ska mötas och hur olika faktorer kan komma att påverka utfallet.

Riskanalyser kan också göras i efterhand för att bedöma riskerna kring ett visst utfall, eller för att bakvägen säkerställa att den riskanalys man gjort är tillräcklig, något som ofta benämns reverse FMEA.

Arbetet ska gärna utföras tillsammans med personer som har olika funktioner och bakgrund. På så sätt får ni fler infallsvinklar till riskerna, som ni kan dra fördelar av. Detta är en av orsakerna till att det tvärfunktionella arbetet är ett tydligt krav i exempelvis IATF 16949:2016. 

Processflöde PFME Control plan

Exempel Processflöde PFME Control plan

Riskanalyser och riskbedömning i AM System

I AM Systems modul Ärende kan ni få den struktur, den överblick och det tvärfunktionella deltagande som ni behöver i ert riskanalysarbete. 

Här kan ni lägga med personfält för deltagande. Era krav kan tydligt definieras i textfält samt visualiseras med möjligheten att bifoga bilder direkt i registreringsdelen. Olika identifierade risker kan med automatik kopplas till definierade krav genom vår addon ”Ärende i Ärende” och vårt beräkningsfält tar fram ditt risktal, rpn-tal eller Action priority beroende på vilka krav du arbetar med. Talet kan du också välja att visualisera med hjälp av tydlig stoppljuspedagogik (rött-orange-grönt).

Du kan själv välja hur du vill att din överblick ska se ut, när du söker fram alla identifierade risker. 

Systematisk uppföljning av risker

Eftersom alla fält i dina skapade ärendeflöden är sökbara kan du sedan skapa en systematisk uppföljning genom vår standard sökfunktion, samt vår Querybuilder.

Antingen vill du fokusera på samtliga största risker i turordning, eller så kanske du är intresserad av en viss process eller ett särskilt artikelnummer. Möjligheterna är många.

Stora sökmöjligheter

I ärendeflödet är alla fält sökbara. Kombinera och bygg sökningar som passar er.

Kravet kring riskbedömning finns i flera standarder

Initialt i denna artikel beskrevs att riskanalyser också används för att bedöma risker för en verksamhet. Ett välutvecklat processtänk innebär att varje process i företaget, har mål och krav på sig, utifrån de intressenter som identifierats och i vilken kontext processen befinner sig. 

Kravet kring att riskbedöma sina processer kan utläsas i både ISO 9001:2015 och IATF 16949:2016 utifrån ovanstående kriterier. Och det är alltså möjligt att applicera samma tankesätt för det som vi har gått igenom tidigare i detta stycke.

OMRÅDEN FÖR RISKANALYS

Om du har skapat en process för riskbedömning eller riskanalys så kan du med fördel använda den inom alla de områden som bör riskbedömas utifrån de kundkrav och standarder ni verkar inom. Det kan exempelvis vara:

• Brand
• Hackerattack
• Kemikaliehantering
• Oplanerat produktionsstopp
• Fallolyckor på arbetsplatsen
• Personaltillgång
• Resurstillgång
• Pandemihantering

Riskanalys och åtgärder

Att det är viktigt att identifiera sina risker har vi nu förstått. Samtidigt som det viktigaste av allt är kvar, nämligen att skapa åtgärder som eliminerar eller i alla fall minimerar riskerna.

I det riskanalysformulär du bygger i AM Systems Ärendemodul kan åtgärder planeras, direkt från den risk som identifierats. Detta gör att öppna åtgärder enkelt kan övervakas och påminnelser kan skickas till dem som är inblandade.

Genom AM Systems andra modul Dokument kan också en visualisering och koppling göras, mellan riskanalys och efterföljande process-styrning. Detta görs genom att rita upp processen i ett layoutdokument och sedan koppla de olika stegen mot olika dokument, ärendeflöden eller sökresultat.

Riskanalyser i mobilen

Hantera riskanalyserna direkt via mobilen

Relaterar vi till IATF och ISO 9001 så används begreppen FMEA och Styrplan, där stor vikt ligger på att kunna koppla identifierade risker med definierade aktiviteter. Genom AM Systems layoutdokument kan du skapa den kopplingen till olika ärendeformulär och göra det visuellt, intuitivt och klickbart för de funktioner som använder det mest.

Exempel och mallar på riskhantering

Alla våra kunder har tillgång till många olika mallar, däribland processer och ärendeflöden för just riskhantering.
Du väljer själv om ni vill anpassa och bygga om mallarna utifrån era specifika behov, eller om ni vill utgå helt från en mall.

Intresserad?

Samla processer, dokumentation och ärenden i AM System. En effektiv plattform för hela ledningssystemet.

Jag vill veta mer