Allmänna Bestämmelser

1 Tjänsterna

1.1 AM Hultdin System AB har utvecklat tre webbaserade tjänster, Underhållssystemet, Ärendehanteringssystemet och Dokumenthanteringssystemet de benämns nedan gemensamt för ”Tjänsterna”.

1.2 Den eller de av Kunden beställda Tjänsterna framgår av avtalet mellan AM Hultdin System AB och Kunden. Mellan AM Hultdin System AB och Kunden skall för Tjänsterna dessa allmänna bestämmelser gälla. Avtalet och de allmänna bestämmelserna benämns nedan gemensamt för ”Avtalet”.

2 Användande av tjänsterna

2.1 Under förutsättning att Kunden till fullo följer bestämmelserna i Avtalet och såvida inget annat anges i Avtalet ger AM Hultdin System AB Kunden en icke exklusiv, icke överförbar, begränsad rätt att använda Tjänsterna för eget bruk.

2.2 Med undantag för vad som anges i punkten 16.1 nedan äger Kunden inte rätt att överlåta, överföra eller underlicensiera sina rättigheter enligt Avtalet.

3 Drift, fel och felavhjälpning

3.1 AM Hultdin System AB ansvarar för att den information som Kunden genom sitt användande av Tjänsterna överför till AM System AB säkerhetskopieras dagligen.

3.2 Tjänsterna tillhandahålls i regel 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan, 365 dagar per år. AM Hultdin System AB garanterar emellertid inte att Tjänsterna och www.amsystem.com är fria från fel eller avbrott under ovanstående tid. Då Tjänsterna är webbaserade är Kunden införstådd med att tillfälliga avbrott och fördröjningar på Internet inte utgör ett fel eller avbrott i Tjänsterna. AM System AB har ingen skyldighet att åtgärda fel eller avbrott som ligger utanför AM Hultdin System AB:s kontroll som AM Hultdin System AB inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder AM System AB inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit som t.ex. (men inte begränsat till) fel, brist eller avbrott vad gäller Kundens hårdvara, mjukvara eller Internetuppkoppling. AM Hultdin System AB har inte heller någon skyldighet att åtgärda fel eller avbrott om detta hindras på grund av omständigheter utanför AM Hultdin System AB:s kontroll som t.ex, men inte begränsat till, olyckshändelse, explosion, väpnad konflikt eller liknande tillstånd, upplopp, brand, blixtnedslag, översvämning, läckage, elavbrott, konflikt på arbetsmarknad, myndighetsåtgärd eller underlåtenhet samt nytillkommen eller ändrad lagstiftning. Detta gäller också om underleverantör eller annan med vilken AM Hultdin System AB samarbetar förhindras att tillhandahålla Tjänsterna på grund av sådan omständighet som härvidlag avses.

3.3 Tjänsterna kan från tid till annan tas ur bruk för att åtgärder (nedan ”Åtgärd”) som t.ex, men inte begränsat till, underhåll, service och uppdatering skall kunna vidtas. AM Hultdin System AB förbehåller sig rätten att göra avbrott i tillhandahållande av Tjänsterna för att vidta sådan Åtgärd. Sådana avbrott skall i möjligaste mån inplaneras på tider när nyttjandet av Tjänsterna normalt sett är lågt. Vid Åtgärd av mer omfattande karaktär skall AM Hultdin System AB informera Kunden minst sju (7) dagar i förväg. Med omfattande karaktär avses Åtgärd som innebär att avbrottet i tillhandahållandet av Tjänsterna överstiger en (1) timme.

3.4 Föreligger fel som AM Hultdin System AB ansvarar för gäller följande. Fel eller avbrott i Tjänsterna som AM Hultdin System AB enligt Avtalet svarar för skall avhjälpas utan kostnad för Kunden. Med ”fel eller avbrott i Tjänsterna” avses i detta Avtal att Tjänsterna inte fungerar på avsett sätt eller inte är tillgängliga. Felavhjälpning sker helgfria vardagar mellan kl 08.00 och 16.00 (svensk tid) (nedan ”Kontorstid”). AM Hultdin System AB åtar sig att påbörja avhjälpandet av felet inom fyrtioåtta (48) timmar efter det att felanmälan kommit AM Hultdin System AB tillhanda om det är fråga om ett enklare fel och inom fem (5) timmar efter det att felanmälan kommit AM Hultdin System AB tillhanda om det är fråga om ett allvarligare fel. Om felanmälan kommer AM Hultdin System AB tillhanda utom Kontorstid börjar nyssnämnda frister att löpa först kl 08.00 den helgfria vardag som infaller närmast efter det att felanmälan kommit AM Hultdin System AB tillhanda. Med påbörjad felavhjälpning avses i detta Avtal att personal från AM Hultdin System AB aktivt arbetar med felavhjälpning. Om de respektive tidsfristerna för påbörjad felavhjälpning överskrids skall Kunden medges prisavdrag i proportion till felets omfattning.

3.5 Kunden är skyldig att vid felanmälan ange hur fel yttrar sig. Härutöver är Kunden, om den personal som arbetar med felavhjälpning så påkallar, skyldig att förevisa hur fel yttrar sig.

3.6 I punkten 3.2 anges vilka fel som AM Hultdin System AB svarar för och avhjälper (enligt punkten 3.4). Efter överenskommelse mellan Parterna kan emellertid AM Hultdin System AB, i mån av tillgänglighet och kompetens, vara Kunden behjälplig med att avhjälpa fel som inte omfattas av AM Hultdin System AB:s felansvar enligt Avtalet. Om inte Parterna överenskommer om annat utförs sådant arbete på löpande räkning och ersättning utgår per timme enligt vad som följer av AM Hultdin System AB:s vid var tid gällande prislista för konsulttjänster.

3.7 Kunden får åberopa fel avseende Tjänsterna endast om denne lämnar AM Hultdin System AB meddelande om felet (felrapport) inom skälig tid efter det Kunden märkt eller borde ha märkt felet.

3.8 Alla driftsrelaterad information kommuniceras via status.amsystem.com

4 Support

4.1 AM Hultdin System AB åtar sig att under avtalstiden i skälig omfattning tillhandahålla fri support vad avser Tjänsterna. Med ”Support” avses i detta Avtal stöd för att Kunden skall kunna använda Tjänsterna på avsett sätt. Denna support tillhandahålls via e-mail (support@amsystem.com), telefon (uppringd). AM Hultdin System AB:s support har öppet under Kontorstid (definieras under punkten 3.4 ovan).

4.2 AM Hultdin System AB tillhandahåller inte fri support avseende utrustning som Kunden ansvarar för t.ex, men inte begränsat till, sådan utrustning som definieras i punkten 5.2 nedan.

5 Kundens skyldigheter

5.1 Kunden åtar sig att vid användning av Tjänsterna iaktta Avtalet, gällande lagar förordningar och myndighetsbeslut samt AM Hultdin System AB:s anvisningar. Kunden åtar sig vidare att, med de begränsningar som följer av punkten 10 nedan, hålla AM Hultdin System AB skadeslöst för all skada, såväl direkt som indirekt, som AM Hultdin System AB åsamkas med anledning av Kundens användande av Tjänsterna i strid med Avtalet. Kunden åtar sig härutöver att, med de begränsningar som följer av punkten 10 nedan, hålla AM Hultdin System AB skadeslöst för krav riktade mot AM Hultdin System AB från tredje man på grund av Kundens användande av Tjänsterna i strid med Avtalet.

5.2 Såsom angivits i punkten 1.1 ovan nås Tjänsterna genom uppkoppling mot Internet. För sådan uppkoppling samt kommunikation erfordras t.ex. viss data- och/eller annan kommunikationsutrustning, programvara samt Internetabonnemang (nedan ”Utrustning”). Kunden ansvarar för sådan Utrustning och har att anskaffa den på egen bekostnad. De tekniska krav som från tid till annan uppställs på Kundens Utrustning finns tillgängliga under avdelningen Support. AM Hultdin System AB svarar inte för skada som drabbar Kunden till följd av fel eller brist i dennes Utrustning. Kunden är införstådd med att uppgraderingar och/eller ändringar av Tjänsterna kan komma att medföra ändringar avseende de tekniska krav som uppställs på Kundens utrustning. Detta för att Kunden skall kunna utnyttja de förbättringar som en uppgradering och/eller ändring innebär.

5.3 Kunden får endast använda Tjänsterna för eget bruk.

5.4 Kunden får inte ändra, publicera, vidarebefordra, distribuera, förevisa eller delta i överlåtelse eller försäljning, skapa sekundära verk av eller på annat sätt kommersialisera (exempelvis i tryckt form eller på annan webbsida eller nätansluten dator), vare sig helt eller delvis, något av innehållet på www.amsystem.com och/eller innehållet i Tjänsterna utan att i förväg ha erhållit AM Hultdin System AB:s skriftliga samtycke.

5.5 Kunden förbinder sig att inte överföra något material till www.amsystem.com och/eller Tjänsterna som kan innehålla virus eller något annat program som kan skada, sätta ur funktion, överbelasta eller försämra www.amsystem.com och/eller Tjänsterna eller inkräkta på andra kunders användning av www.amsystem.com och/eller Tjänsterna.

5.6 Kunden åtar sig att inte försöka kringgå AM Hultdin System AB:s säkerhetssystem exempelvis genom att använda annan kunds användarnamn och/eller lösenord eller lämna ut sitt eget användarnamn och/eller lösenord till annan eller försöka testa säkerheten på www.amsystem.com och/eller Tjänsterna utan att i förväg ha erhållit AM Hultdin System AB:s skriftliga samtycke.

5.7 Kunden åtar sig att inte försöka skaffa sig otillåten tillgång till något datasystem eller nätverk som omfattas av www.amsystem.com. Kunden åtar sig vidare att inte heller skaffa fram eller försöka skaffa fram material eller information som inte avsiktligen gjorts tillgängligt eller tillhandahållits via www.amsystem.com och/eller via Tjänsterna.

5.8 Brott mot eller försök till brott mot en, flera eller samtliga av bestämmelserna i punkterna 5.4 – 5.7 ovan kan vara brottsligt och AM Hultdin System AB kan därför vid behov komma att involvera berörda myndigheter för att hantera denna typ av brott.

6 Användarnamn och lösenord

6.1 Kunden måste ange användarnamn och lösenord när denne skall logga in på Tjänsterna. Användarnamnet och lösenordet kan Kunden välja själv. Kundens Superuser ansvarar och sätter användarnamn och lösenord och underhåller profiler och rättigheter.

6.2 AM Hultdin System AB kan inte kontrollera att det är Kunden som använder Tjänsterna utan endast att rätt användarnamn och lösenord angivits. Kunden åtar sig därför att inte avslöja eller på annat sätt tillgängliggöra sitt användarnamn eller lösenord för någon obehörig samt tillse att inte obehörig på annat sätt kan få tillgång till användarnamn respektive lösenord. Om lösenordet likväl används av annan än Kunden, eller om Kunden bryter de i punkten 6.4 nedan angivna reglerna för lösenord, kan detta medföra att AM Hultdin System AB spärrar Tjänsterna.

6.3 Kunden åtar sig att välja ett lösenord som är svårt för andra än Kunden att avslöja. Lösenordet får därför inte bestå av t.ex. hela eller delar av Kundens, eller till denne närståendes, namn och/eller organisations-/personnummer,att väl förvara eventuella noteringar om lösenordet, att inte avslöja lösenordet för någon obehörig, samt att omedelbart ändra lösenordet vid misstanke om att obehörig fått kännedom om lösenordet.

6.4 Om det finns anledning att anta att användarnamnet och/eller lösenordet missbrukats av obehörig skall Kunden genast anmäla spärrning av eget användarnamn respektive lösenord till AM Hultdin System AB. Nämnda anmälan skall innehålla uppgifter om Kundens namn, avtalsnr, användarnamn samt lösenord. Kunden ansvarar för all skada som AM Hultdin System AB kan åsamkas till följd av att Kundens användarnamn eller lösenord kommit till obehörigs kännedom. Detta ansvar skall gälla till dess Kunden spärrat sitt användarnamn och lösenord.

7 Pris och betalningsvillkor

7.1 För användandet av Tjänsterna äger AM Hultdin System AB rätt att uppbära vederlag i enlighet med vad som framgår av avtalet med Kunden. Kunden åtar sig att till AM Hultdin System AB betala nämnt vederlag i enlighet med denna betalningsinformation.

7.2 Om inte parterna överenskommit om annat faktureras vederlaget kalenderårsvis i förskott, normalt med den sista helgfria vardagen i det närmast föregående kalenderåret som förfallodag. Eventuella engångsavgifter faktureras i efterskott. Betalning skall ske i svensk valuta och betalas till det Bankgirokonto som anges på respektive faktura. Betalning skall vara AM Hultdin System AB tillhanda senast på den förfallodag som anges på respektive faktura. Vid utebliven betalning gäller följande. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen (1975:635). Vidare äger AM Hultdin System AB påföra Kunden vid var tid lagstadgad påminnelseavgift, inkassoavgift samt därmed jämförlig avgift. Härutöver har AM Hultdin System AB vid utebliven betalning rätt att stänga av Tjänsterna intill dess full betalning erhållits. Kunden är inte befriad från betalningsskyldighet för Tjänsterna under avstängningsperioden.

7.3 Om Kunden anser att en faktura är felaktig skall Kunden meddela detta till AM Hultdin System AB inom skälig tid. Skälig tid skall, om inte särskilda skäl föreligger, anses vara inom sextio (60) dagar från det att fakturan kommit Kunden tillhanda. Om meddelande om felet inte är AM Hultdin System AB tillhanda inom föreskriven tid förfaller Kundens rätt att göra invändningar mot fakturan.

7.4 Kunden är endast berättigad till kvittning av eventuella motkrav mot AM Hultdin System AB om dessa har sin grund i lagakraftvunnen dom eller accepteras av AM Hultdin System AB.

Anmäl med fördel er för PDF faktura, så slipper ni fakturaavgiften.

8 Avstängning av Tjänsterna

8.1 AM Hultdin System AB äger rätt att med omedelbar verkan och tillsvidare stänga av Kunden från användning av Tjänsterna.

a) om betalning för Tjänsterna inte är AM Hultdin System AB tillhanda på förfallodagen, eller

b) om Kunden vid något tillfälle inte efterlever detta Avtal eller om AM Hultdin System AB på skälig grund antar att så är fallet.

8.2 Kunden är inte befriad från betalningsskyldighet för Tjänsterna under avstängningstiden. Föreligger inte grund för uppsägning av Tjänsterna (se punkten pt 9 nedan) skall AM Hultdin System AB öppna Tjänsterna så snart Kundens avtalsstridiga agerande har upphört.

9 Förtida upphörande

9.1 Utöver vad som stadgas härom i andra delar av detta Avtal äger AM Hultdin System AB rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om betalning för Tjänsterna inte är AM Hultdin System AB tillhanda senast fjorton (14) dagar efter förfallodagen.

9.2 Utöver vad som stadgas härom i andra delar av detta Avtal äger part rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande

a) om part i väsentligt avseende bryter mot detta Avtal och inte vidtar full rättelse inom fjorton (14) dagar från det att skriftlig anmodan att vidta rättelse kommit den andra parten tillhanda, eller

b) om part försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, ställer in betalningar eller om det annars skäligen kan befaras att part har kommit på obestånd.

9.3 Oavsett om Avtalet sägs upp eller inte, skall part gottgöras skada som uppkommit genom den andra partens avtalsbrott.

10 Ansvarsbegränsning

10.1 Part har med de begränsningar som anges nedan rätt till ersättning för direkt skada som den andra parten, eller annan som den andra parten svarar för, vid tillhandahållandet eller användandet av Tjänsterna genom vårdslöshet orsakat. Med direkt skada avses skäliga och verifierade merkostnader som Kunden orsakats. Part ansvarar inte för indirekta förluster som t.ex. utebliven vinst eller motsvarande i den andra partens eller annans näringsverksamhet, hinder att uppfylla förpliktelse mot tredje man eller utebliven nytta av Avtalet. AM Hultdin System AB:s ansvar för skada är per år begränsat till summan av årsavgiften för Tjänsten. Vidare är part befriat från ansvar för skada som orsakats av händelser utanför parts kontroll som part inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder part inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, såsom t.ex, men inte begränsat till, avbrott vad gäller Kundens Internetuppkoppling, fel i Kundens Utrustning som inte beror på AM Hultdin System AB, fel som beror på part eller något förhållande på parts sida, olyckshändelse, explosion, väpnad konflikt eller liknande tillstånd, upplopp, brand, blixtnedslag, översvämning, läckage, elavbrott, konflikt på arbetsmarknad, myndighetsåtgärd eller underlåtenhet samt nytillkommen eller ändrad lagstiftning. Detta gäller också om underleverantör eller annan med vilken AM Hultdin System AB samarbetar förhindras att tillhandahålla Tjänsterna på grund av sådan omständighet som härvidlag avses.

10.2 Eventuella ersättningskrav mot part skall framföras inom skälig tid från det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts. Skälig tid skall i normalfallet anses vara tre (3) månader. Om part inte framställt ersättningskrav mot den andra parten inom föreskriven tid förfaller parts rätt att göra kravet gällande.

11 Avtalets upphörande m.m

11.1 I avtalet mellan Parterna anges när uppsägning senast måste vara den andra parten tillhanda för att Avtalet skall upphöra att gälla vid den innevarande avtalsperiodens utgång. Denna tid kan variera mellan olika Avtal men understiger inte i något fall trettio (30) dagar. Kunden har således kännedom om att Avtalet kommer att upphöra i god tid före avtalsperiodens utgång. Därför åligger det Kunden att före avtalsperiodens utgång (och Avtalets upphörande) med hjälp av exportfunktionen i respektive Tjänst (nedan ”Exportfunktionen”), exportera den information som Kunden genom sitt användande av Tjänsterna har överfört till AM Hultdin System AB (nedan ”Överförd information”) till annan plats.

11.2 Om AM Hultdin System AB säger upp Avtalet till omedelbart upphörande med stöd av punkten 9 ovan så åligger det bolaget att, under minst trettio (30) dagar från Avtalets upphörande, bereda Kunden möjlighet att med hjälp av Exportfunktionen till annan plats exportera Överförd Information. Ovanstående skyldighet för AM Hultdin System AB är villkorad av att Kunden fullgjort sin betalningsskyldighet gentemot AM Hultdin System AB avseende Tjänsterna.

11.3 Om AM Hultdin System AB skulle försättas i konkurs, och Kunden avstår från att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande med stöd av punkten 9.2 b) ovan, så äger Kunden rätt att påkalla att denne, under minst trettio (30) dagar från Avtalets upphörande, bereds möjlighet att med hjälp av Exportfunktionen till annan plats exportera Överförd Information. Denna skyldighet är emellertid villkorad av att Kunden intill tidpunkten för konkursen fullgjort sin betalningsskyldighet gentemot AM Hultdin System AB avseende Tjänsterna.

12 Sekretess

12.1 Parterna förbinder sig att utan begränsning i tiden inte för utomstående avslöja konfidentiell information om den andra parten som part fått del av på grund av detta avtal. Med ”konfidentiell information” avses i detta avtal varje upplysning – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om upplysningen dokumenterats eller icke, med undantag för
a) Upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom parts brott mot innehållet i detta avtal,
b) Upplysning, som part kan visa att denne redan kände till innan den mottogs från den andra parten, och
c) Upplysning, som part mottagit eller kommer att mottaga från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.

I fall som avses under c) ovan har dock part ej rätt att avslöja för utomstående att samma upplysning även mottagits från den andra parten enligt detta avtal.

12.2 Part förbinder sig att tillse att anställda, konsulter och styrelseledamöter hos part inte till utomstående vidarebefordrar konfidentiell information. Det åligger därvid part att tillse att de anställda, konsulter och styrelseledamöter som kan antas komma i kontakt med information av konfidentiell natur är bundna att hemlighålla denna information i samma utsträckning som part är enligt detta avtal.

12.3 Brott mot denna bestämmelse föreligger även om uppsåt eller oaktsamhet ej kan påvisas.

13 Villkorsändring

13.1 AM Hultdin System AB har alltid rätt att vidta ändringar i Avtalet och/eller Tjänsterna som är av ringa betydelse för Kunden. Sådan ändring träder i kraft omedelbart och AM Hultdin System AB är inte skyldigt att underrätta Kunden om sådana ändringar för att de skall vara gällande för Kunden.

13.2 Härutöver äger AM Hultdin System AB rätt att höja priset för Tjänsterna om bolagets kostnader för att tillhandahålla Tjänsterna (i) ökar till följd av ändring i lag eller annan författning, myndighets beslut, ändrade skatter eller allmänna avgifter, eller (ii) ökar med mer än fem (5) procent till följd av valutaförändringar, ändrade avgifter till underleverantörer eller annan därmed jämförlig omständighet som medför att AM Hultdin System AB:s kostnader för att tillhandahålla Tjänsterna ökar. Sådan prishöjning träder i kraft tre (3) månader efter det att meddelande om prishöjningen har kommit Kunden tillhanda. Kunden äger rätt att, senast en (1) månad före det att prishöjningen träder i kraft, säga upp Avtalet till upphörande till den dag då prishöjningen träder i kraft. Om Kunden inte har sagt upp Avtalet senast en (1) månad före det att prishöjningen träder i kraft skall Kunden anses ha accepterat prishöjningen.

13.3 För andra ändringar i och tillägg till Avtalet (nedan gemensamt ”Ändringar”) gäller följande. AM Hultdin System AB äger (utöver vad som följer av punkterna 13.1 och 13.2) rätt att göra Ändringar i Avtalet om de är påkallade av (i) ändring av lag eller annan författning, (ii) domstolsavgörande, (iii) myndighetsbeslut, eller (iv) att AM Hultdin System AB blir uppköpt av, köper upp eller går samman med annat bolag. Ändring träder i kraft tre (3) månader efter det att meddelande om Ändringen har kommit Kunden tillhanda. Vid Ändring äger Kunden rätt att, senast en (1) månad före det att Ändringen träder i kraft, säga upp Avtalet till upphörande till den dag då Ändringen träder i kraft. Om Kunden inte har sagt upp Avtalet senast en (1) månad före det att ändringen träder i kraft skall Kunden anses ha accepterat Ändringen.

14 Immateriella rättigheter

14.1 Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende www.amsystem.com och/eller Tjänsterna är AM Hultdin System AB:s egendom alternativt egendom tillhörande tredje man med vilken AM Hultdin System AB samarbetar och får inte användas av Kunden utöver vad som krävs för Tjänsternas användande enligt Avtalet.

14.2 I rättsförhållandet mellan Parterna innehar Kunden samtliga rättigheter till Överförd Information. AM Hultdin System AB äger endast rätt att nyttja Överförd Information i den utsträckning som är nödvändig för att AM Hultdin System AB skall kunna fullgöra sina åtaganden enligt detta Avtal.

14.3 AM Hultdin System AB garanterar att Tjänsterna inte gör intrång i annan tillkommande rätt. Kunden skall utan dröjsmål skriftligen meddela AM Hultdin System AB om framförda krav från tredje man angående intrång i upphovsrätt eller annan immateriell rättighet på grund av Kundens användande av Tjänsterna. Vid ett påstående om intrång för vilket AM Hultdin System AB ansvarar skall AM Hultdin System AB på egen bekostnad antingen (i) tillse att nödvändiga rättigheter erhålls, eller (ii) byta ut omtvistad del av Tjänsterna.

14.4 Kunden garanterar att Överförd Information inte gör intrång i annan tillkommande rätt. AM Hultdin System AB skall utan dröjsmål skriftligen meddela Kunden om framförda krav från tredje man angående intrång i upphovsrätt eller annan immateriell rättighet på grund av Överförd Information. Vid ett påstående om intrång för vilket Kunden ansvarar skall Kunden på egen bekostnad antingen (i) tillse att nödvändiga rättigheter erhålls, eller (ii) ta bort omtvistad del av Överförd Information.

14.5 Part åtar sig att ersätta den andra parten för de ersättningar och skadestånd som den andra parten genom förlikning eller dom åläggs att erlägga för intrång i immateriell rättighet för vilket part ansvarar. Utöver ersättning för belopp som den andra parten tvingats utge till tredje man äger den andra parten inte rätt till ersättning för förlust som uppkommer till följd av immaterialrättsligt fel.

15 Personuppgiftsbiträdesavtal

15.1 Kunden är personuppgiftsansvarig för all personuppgiftsbehandling som må äga rum med hjälp av Tjänsterna. Kunden är ansvarig för att all sådan personuppgiftsbehandling äger rum i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) (nedan ”PUL”).

15.2 Inom Tjänsterna ska AM Hultdin System AB, där så är tillämpligt, anses utföra eventuell personuppgiftsbehandling som personuppgiftsbiträde åt Kunden i enlighet med vad som följer av denna punkt [infoga punktens nummer i avtalet]. Denna punkt utgör därmed ett avtal om personuppgiftsbehandling mellan parterna enligt PUL. Det åligger Kunden att hålla AM Hultdin System AB informerat  om vilka andra personuppgiftsbiträden som kan komma att behandla Kundens personuppgifter.

a) AM Hultdin System AB åtar sig i egenskap av personuppgiftsbiträde att hålla sig informerat om innehållet i PUL, att bara behandla personuppgifter i enlighet med de skriftliga instruktioner som lämnas av Kunden från tid till annan (”Instruktionerna”) samt att därutöver inte vidta några åtgärder i strid med PUL. AM Hultdin System AB är berättigat till ersättning för de merkostnader som uppkommer genom Kundens ändring av Instruktionerna.

b) AM Hultdin System AB ska tolka och tillämpa Instruktionerna i enlighet med PUL. För det fall att AM Hultdin System AB saknar instruktioner som AM Hultdin System AB bedömer vara nödvändiga för att genomföra sitt uppdrag enligt Avtalet och detta avtal om personuppgiftsbehandling, skall AM Hultdin System AB utan dröjsmål informera Kunden om sin inställning och invänta ytterligare instruktioner.

c) AM Hultdin System AB ska tillse att de personer som arbetar under dess ledning följer detta avtal och Instruktionerna, samt hålls informerade om innehållet i PUL.

d) För det fall någon individ som använder Tjänsterna, Datainspektionen eller annan tredje man begär information från AM Hultdin System AB som rör behandling av personuppgifter för Kundens räkning, ska AM Hultdin System AB hänvisa till Kunden. AM Hultdin System AB får inte lämna ut personuppgifter eller annan information om behandlingen av personuppgifter utan skriftlig instruktion från Kunden.

e) AM Hultdin System AB ska utan dröjsmål informera Kunden om eventuella kontakter med Datainspektionen som rör eller kan vara av betydelse för behandling av personuppgifter. AM Hultdin System AB har inte rätt att företräda Kunden eller agera för Kundens räkning gentemot Datainspektionen.

f) AM Hultdin System AB ska tillåta de inspektioner som Datainspektionen kan kräva avseende behandlingen av personuppgifter.

g) AM Hultdin System AB ska vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som erfordras enligt PUL för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, förstörelse och ändring samt vara berett att följa av Datainspektionen fattade beslut om åtgärder för att uppfylla lagens säkerhetskrav. Åtgärderna ska vara anpassade till en nivå som är lämplig med hänsyn till hur känsliga personuppgifterna är, de särskilda risker som finns, befintliga tekniska möjligheter samt kostnaderna för att genomföra åtgärderna.

h) Kunden ska i händelse av att AM Hultdin System AB åsamkas skada eller erhåller krav som en följd av AM Hultdin System AB behandling av personuppgifter i enlighet med Instruktionerna ska Kunden hålla AM Hultdin System AB skadeslöst för all sådan skada och varje sådant krav eller kostnad som uppkommer som en följd därav.

i) Om Kundens instruktioner eller i övrigt detta avtal uppställer krav avseende behandlingen av personuppgifter som inte stöds av Tjänsterna eller följer av AM Hultdin System AB:s åtaganden enligt Avtalet i övrigt och som AM Hultdin System AB inte skäligen kunnat räkna med och dessa krav medför att AM Hultdin System AB åsamkas extra kostnader, skall Kunden ersätta AM Hultdin System AB för dessa kostnader.

j) Vid upphörande av AM Hultdin System AB behandling av Uppdragsgivaren personuppgifter skall AM Hultdin System AB radera alla personuppgifter.

k) I det fall AM Hultdin System AB enligt lag eller avtal måste lagra personuppgifter en viss tid är Kunden skyldig att inhämta samtycke för denna lagring och överföring till AM Hultdin System AB.

16 Meddelanden

16.1 Uppsägning eller andra meddelanden enligt detta Avtal skall vara skriftliga samt ske genom bud, rekommenderat brev eller e-mail till Parternas i Avtalet angivna eller senare ändrade adresser. Meddelande skall anses ha kommit mottagande part tillhanda

a) om avlämnat med bud: vid överlämnandet,

b) om det skickas med rekommenderat brev: om det inte de facto mottagits tidigare, fem (5) dagar efter avlämnandet för postbefordran,

c) om avsänt med e-mail: vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftats.

16.2 Adressändring skall meddelas den andra parten i den ordning som föreskrivs i punkten 16.1 ovan.

17 Övrigt

17.1 Kund får endast överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet om AM Hultdin System AB medger detta. Både överlåtelsen och medgivandet skall ske skriftligen. Vid en eventuell överlåtelse är den frånträdande Kunden inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Den tillträdande Kunden svarar för dessa. Vidare är den tillträdande Kunden inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsetidpunkten. För dessa svarar den frånträdande Kunden. Eventuell avgift som den frånträdande Kunden erlagt avseende tid efter överlåtelsetidpunkten återbetalas inte och avräknas heller inte på de avgifter som den tillträdande Kunden har att erlägga till AM Hultdin System AB för tiden efter överlåtelsetidpunkten. AM Hultdin System AB äger rätt att till annan fritt överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet vid omstrukturering av den koncern i vilken AM Hultdin System AB ingår eller vid överlåtelse av den av AM Hultdin System AB bedrivna verksamheten.

17.2 Om någon bestämmelse i detta Avtal blir olaglig, ogiltig eller av annan anledning blir verkningslös skall sådan bestämmelse anses som åtskild från Avtalets övriga bestämmelser och sådant åtskiljande skall inte påverka giltigheten och verkställigheten av de återstående bestämmelserna. I sådant fall skall den ogiltiga bestämmelsen ersättas med en giltig bestämmelse som parterna skulle ha enats om för att uppnå samma resultat, såväl ekonomiskt som i övrigt.

17.3 Detta Avtal utgör det fullständiga avtalet mellan Kunden och AM Hultdin System AB. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått detta villkor ersätts således av innehållet häri.

17.4 Ändring eller tillägg till detta avtal skall för att vara gällande upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter.

18 Tvist

18.1 På detta Avtal skall svensk lag tillämpas. Tvister i anledning av detta Avtals tillkomst, tillämpning eller tolkning, så och annan tvist som har sin upprinnelse i detta Avtal, skall alltid inledningsvis söka lösas genom förhandlingar mellan parterna. Har parterna inte inom en tid av trettio (30) dagar från parts påkallande av förhandling kommit överens om en lösning av tvisten, får tvisten inte hänskjutas till domstol utan skall, med uteslutande av varje annat forum, slutligen avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (nedan ”Institutet”). Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande skall gälla om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsreglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut skall tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall skall Institutet också bestämma om skiljenämnden skall bestå av en (1) eller tre (3) skiljemän.

18.2 Skiljeförfarandet skall äga rum i Skellefteå. Vid skiljeförfarandet skall det svenska språket användas. Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet.

senast uppdaterad 2017-01-01

Ändringslogg

2017-01-01 – Ny punkt 15 angående PUL , föregående punkt 15 blev 16 o.s.v