Ladda ned kvalitetsordlistan – red ut begreppen

Total kvalitetsledning, grundorsaksanalys, Sex sigma … Listan över kvalitetsbegrepp kan göras lång. Vad innebär alla ord egentligen? Få koll på begreppen med vår ordlista – slå upp, ladda ned, dela ut på jobbet.

Ladda hem begreppsordlistan här.

Det är bra att veta att man pratar om samma sak. Många ord används på lite olika sätt, och det kan leda till krångel och irritation helt i onödan. Här har vi samlat många av de vanligaste begreppen inom kvalitetsledning, så att du ska kunna hitta allt på ett och samma ställe. Skicka oss gärna ett mail om du saknar något ord i listan eller vill bidra till någon definition.

Kvalitetsordlistan

5 x Varför Analys

Typ av grundorsaksanalys. Genom att fråga ”Varför?” minst fem gånger kan man nå grundorsaken till ett problem och identifiera lösningar. Toyota ger det här exemplet:

 1. Det är en oljefläck på golvet. Varför?
 2. För att en maskin läcker olja. Varför läcker den olja?
 3. För att packningen är sönder. Varför är den sönder?
 4. För att packningarna inte är tillräckligt bra. Varför är de inte det?
 5. För att vi gick efter priset. Varför gick vi efter priset?

… och så vidare.

Den här analysen kan sluta med att man kommer fram till att grundorsaken är att inköparna belönas för kortsiktiga besparingar – då är det alltså det man måste ändra på.

En 5 x varför-analys kan vara en del av ett fiskbensdiagram.

5S

Metod för att göra en arbetsplats mer effektiv genom att ha var sak på sin plats, utvecklad av Toyota. De fem S:en står för:

 • Sortera – sortera material och verktyg i nödvändigt och icke nödvändigt.
 • Systematisera – ge allt som är nödvändigt en lättillgänglig plats, och sortera bort allt annat.
 • Städa – håll ordningen med en liten städning varje dag och en större varje vecka.
 • Standardisera – skriv att-göra-listor för dagliga rutiner för hur du ska ta hand om maskiner och lokaler.
 • Systematisk översyn – kontrollera att ordningen hålls och förbättra att-göra-listorna kontinuerligt.

8D

Metod för problemlösning, utvecklad av Ford. 8D står för eight disciplines problem solving. Innehöll ursprungligen åtta steg, ”discipliner”, men har kompletterats med ett nionde, planeringssteget.

D0: Planera lösningar och identifiera förutsättningar.
D1: Etablera ett team.
D2: Definiera problemet – vem, vad, var, när, varför, hur och hur många?
D3: Hitta och implementera tillfälliga lösningar som gör att kunder inte drabbas av problemet.
D4: Identifiera och verifiera grundorsaker, till exempel med hjälp av 5 x varför-analyseller fiskbensdiagram.
D5: Gör kvantitativa undersökningar för att kontrollera vilka permanenta lösningar som faktiskt skulle lösa problemet för kunden.
D6: Definiera och implementera den lösning som fungerar bäst.
D7: Vidta förebyggande åtgärder så att problemet inte kan uppstå igen. Gör förändringarna som behövs i till exempel rutiner, processer eller ledningssätt.
D8: Gratulera teamet och tacka dem för en bra insats, gärna formellt i samband med till exempel ett möte.

Ackreditera

Formellt erkänna att ett företag eller en organisation har kompetens att utföra vissa specificerade uppgifter inom provning, kontroll och certifiering. Ackrediteringen utfärdas av ett certifieringsorgan (t.ex. Swedac).

Jämför certifiera.

Anläggningsutbyte

Se anläggningsutnyttjande .

Anläggningsutnyttjande

Faktor i uträkningen av TAK . Mått på hur många enheter som har producerats jämfört med det planerade antalet. Räknas ut så här: verklig produktion/((planerad tid/stopptid)/planerad tid*maxproduktion).

Anläggningsutnyttjande

Kallas även anläggningsutbyte.

APQP

Advanced product quality planning. Metod som fokuserar på att kvalitetsplanera i förväg, utvärdera kundtillfredsställelse och stödja kontinuerlig förbättring. Används främst inom bilindustrin.

Verksamheter som är certifierade enligt ISO/TS 16949 brukar använda APQP enligt AIAG:s (Automotive Industry Action Group) referensmanual.

APQP liknar Sex sigma.

Avvikelser

Något i verksamheten fungerar inte som förväntat, till exempel att man inte når upp till lagkrav eller att det inträffar ett tillbud.

Balanced Scorecard

Se balanserat styrkort.

Balanserat Styrkort

Strategiskt planerings- och styrningssystem. Syftar till att ge ledare en mer balanserad bild av organisationens prestationer. Ledarens bild ska inte baseras enbart på det ekonomiska perspektivet, utan också på interna processer och kund-, medarbetar- och utvecklingsperspektiven.

Blankett

En sorts formulär som alltid är ett fysiskt dokument (oftast i pappersform). Kontakta SIS (Swedish Standard Institute) om du vill veta mer om svensk standard för blanketter.

Jämför formulär och frågeformulär.

Certifiera

Bevis på att en verksamhet uppfyller kvalitetskrav (t.ex. i en ISO-standard). Certifieringen utförs av ett certifieringsorgan (t.ex. Swedac), eller ett företag eller en organisation som har ackrediterats av ett certifieringsorgan.

Jämför ackreditera.

Checklista

Lista som används för att underlätta för minnet och se till att alla saker blir gjorda. Ofta finns det en ruta att kryssa i, en ”checkbox”, bredvid varje punkt på listan.

Cykeltid

Tiden det tar att fullborda ett steg i en process, inklusive för- och efterarbete som transport och tömning.

Demingcykeln

Se PGSA.

DMADV

Femstegsmetod som används för att skapa en ny process eller produkt.

 1. Define – definiera mål som överensstämmer med kundkraven och företagets strategi.
 2. Measure – identifiera och mät faktorer som är avgörande för kvaliteten, mät produktens förmågor, produktionsprocessens förmågor och risker.
 3. Analyze – analysera datan för att utveckla alternativ.
 4. Design – designa förbättrade alternativ.
 5. Verify – utvärdera designen genom att testa produkten och produktionsprocessen.

Kallas också DFSS, Design for Six Sigma. DMADV används tillsammans med DMAICinom Sex sigma.

DMAIC

Femstegsmetod som används för att förbättra existerande processer eller produkter.

 1. Define – definiera processen eller produkten, kunden, kundens behov och projektets mål.
 2. Measure – samla mätdata för att veta vad som är utgångsläget, till exempel med fiskbensdiagram eller en grundorsaksanalys som 5 x varför.
 3. Analyze – analysera data för att hitta samband för vilka faktorer som påverkar ett resultat.
 4. Improve – förbättra processen genom att göra en förändring och sedan följa upp den.
 5. Control – vidmakthåll förbättringen genom styrning och uppföljning.

DMAIC används tillsammans med DMADV inom Sex sigma.

Egenkontroll

När en verksamhetsutövare själv kontrollerar att verksamheten följer de regler som styr verksamheten. Egenkontroll förekommer inom flera olika områden.

 • Egenkontroll enligt livsmedelslagen
  Alla som har en verksamhet där livsmedel hanteras yrkesmässigt måste enligt livsmedelslagstiftningen ha egenkontroll. Rutinerna för egenkontrollen ska baseras på de grundläggande hygienkraven i EG-förordning 852/2004 och principerna i HACCP, och beskriva hur livsmedlen ska hanteras från inköp till servering eller försäljning.
 • Egenkontroll enligt miljöbalken
  Alla som gör något som kan påverka miljön eller människors hälsa negativt ska planera och kontrollera verksamheten för att förebygga sådan påverkan. Det gäller oavsett om det är en kontinuerlig verksamhet eller enskilda åtgärder.
 • Egenkontroll enligt plan- och bygglagen
  Byggherren ska låta en fristående kontrollant kontrollera att det som har byggts uppfyller lagkrav.

EMS

Environmental management system. Se miljöledningssystem.

Enkät

Undersökning som görs genom att man ställer samma frågor till ett (stort) antal personer, till exempel på telefon, via post eller via mejl. Ett sätt att göra detta är att använda ett frågeformulär.

Extern revision

Se revision.

Faroanalys

Moment i HACCP där man analyserar vilka faror som finns i verksamheten.

Fiskbensdiagram

Diagram som används för att visa orsakerna till ett problem. Diagrammet har ett ”huvud” och en ”ryggrad” som det går ut ”ben” ifrån. I huvudet skriver man in problemet, och benen slutar i tänkbara huvudorsaker till problemet. Benen kan förgrenas in i mer detaljerade orsaker.

Ishikawadiagram

Bild: Nguyen Vu Hung (vuhung)/Flickr.
Kallas också Ishikawadiagram och orsak-verkan-diagram.

Formulär

Dokument med fördefinierade fält, antingen tryckt eller digitalt. Fälten har namn och ibland ledtexter som berättar vad som ska stå i dem.

Blanketter och enkät är exempel på olika sorters formulär.

FR2000

Integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet. Utgår från ISO 9001ISO 1400, SS 62 40 70, Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3).

Frågeformulär

Formulär med ett antal skrivna frågor. Svaren kan t.ex. vara öppna eller bestå av skalor eller färdigformulerade alternativ. Används ofta i enkäter.

FSMS

Food safety management system. Ledningssystem för livsmedelssäkerhet, till exempel ISO 22000.

Genomloppstid

Den totala tiden det tar att gå igenom ett flöde, t.ex. att tillverka en produkt.

Grundorsaksanalys

Analysmetod som syftar till att hitta den egentliga orsaken till problemet, så att man kan förhindra att problemet kommer tillbaka. Används ofta inom kvalitetsteknik och förbättringsarbete, särskilt inom tillverkande industri.

5 x varför är en typ av grundorsaksanalys.

HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Points (faroanalys och kritiska styrpunkter).

Standardiserad arbetsmetod för att kartlägga, bedöma och kontrollera faror i livsmedelsproduktion. Viktiga begrepp är kritisk styrpunkt (punkt i produktionen där en styråtgärd är nödvändig för att förebygga, undanröja eller reducera en livsmedelsburen fara) och kritisk gräns (skiljer acceptabelt från oacceptabelt, till exempel temperaturgränser).

En HACCP-analys kan gå till så här:

 1. Gör en produktbeskrivning.
 2. Gör ett flödesschema. Beskriv alla steg från inköp till varumottagning, lagring, beredning, servering, försäljning eller utleverans.
 3. Identifiera tänkbara hälsofaror (mikrobiologiska, fysikaliska, kemiska och allergena) i varje steg.
 4. Gör en riskbedömning för respektive fara.
 5. Ta fram förbättringsåtgärder och avgör vilka faror som blir kritiska styrpunkter.
 6. Fastställ kritiska gränsvärden för varje kritisk styrpunkt.
 7. Ta fram ett övervakningssystem för varje kritisk styrpunkt, för att förhindra att något blir fel.
 8. Gör en plan för åtgärder som ska vidtas om något ändå blir fel.
 9. Skriv ned vem som ska göra vad och när, var och hur det ska göras.
 10. Upprätta rutiner för dokumentation och utvärdering.

(Lista hämtad från GMP livsmedelssäkerhet.)

Händelse

Situation som skulle ha kunnat leda till personskador eller materiella skador, men som inte gjorde det. Termen är vanlig inom flyg, polis, skola, vård och omsorg.

Jämför incident och tillbud.

IMS

Integrated management system. Ledningssystem som samlar organisationens alla ledningssystem och processer för att underlätta samarbete och förståelse inom organisationen.

Incident

Situation som leder till eller skulle kunna leda till lättare personskador eller materiella skador. Termen är vanlig inom flyg, polis, skola, vård, omsorg och IT.

Jämför händelse och tillbud.

Institutet för Kvalitetsutveckling

Se SIQ.

Internrevision

Intern genomgång av verksamheten för att få en bred bild av dess status. Syftet är att utvärdera och förbättra riskhantering, intern kontroll och ledningsprocesser på ett strukturerat sätt. En internrevision kan omfatta t.ex. ekonomi, risker, möjligheter, styrning och omvärldsbevakning.

Ishikawadiagram

Se fiskbensdiagram.

ISO 9000

Serie av standarder som ställer upp krav för kvalitetssystem. Syftet är att hjälpa företag och organisationer att leva upp till och överträffa krav och förväntningar.

ISO 9001

Standard som ställer upp krav för kvalitetssystem. Den enda standarden i ISO 9000-serien som man kan bli certifierad för. Standarden innehåller bland annat principer som ska bidra till att kunderna får produkter och tjänster med jämn och hög kvalitet.

ISO 9004

Standard som ger vägledning för hur en organisation ska uppnå långvarig framgång.

ISO 14000

Serie av standarder som ställer upp krav för miljöledningssystem. Serien innehåller standarder för till exempel livscykelanalys, miljöanpassad produktutveckling och miljödeklaration.

ISO 22000

Standard för kvalitetsledning inom livsmedelsindustrin. Innehåller bland annat HACCP.

ISO/TS 16949

Standard för kvalitetsledningsystem för leverantörer till bilindustrin. Fokuserar på ständig förbättring, minskade variationer, att förebygga defekter och att minimera mängden avfall i distributionskedjan.

Kaizen

Se ständiga förbättringar.

Kundtillfredsställelse

Hur väl kundens föreställningar har uppfyllts.

Kvalitet

Förmågan hos en vara eller tjänst att tillfredsställa eller överträffa kundens behov och förväntningar. Tidigare betydde begreppet enbart att produkten eller tjänsten uppfyllde sina specifikationer, men betydelsen har förändrats över tid.

Kvalitetsarbete

All verksamhet som gör att kvaliteten i organisationen säkerställs eller utvecklas.

Kvalitetsledning

Se kvalitetsledningssystem.

Kvalitetsledningssystem

Ledningssystem för att leda organisationen i frågor som har med kvalitet att göra. ISO 9001 är ett exempel på ett kvalitetsledningssystem, men ”kvalitetsledningssystem” används allmänt som en synonym till ”ledningssystem” inom ISO-standarderna.

Kvalitetssystem

Se kvalitetsledningssystem.

Kvalitetsutbyte

Faktor i uträkningen av TAK. Mått på hur stor andel av de producerade enheterna som är godkända. Räknas ut så här: (verklig produktion-kassation)/verklig produktion.

Kvalitetsutbyte

Kärnprocess

Process som utgår från kundens behov och har produkter eller tjänster som mål.

Lean

Samlingsnamn för olika strategier för verksamhetsutveckling som kommer från Toyota Production System (TPS) och Total Quality Management (TQM). Syftar till att hitta och ta bort alla faktorer i processen som inte skapar värde för slutkunden.

Ledningssystem

Principer för att planera, leda, följa upp, utvärdera och förbättra en verksamhet på ett systematiskt sätt. Man kan ha ett ledningssystem för till exempel miljöarbete, kvalitetsarbete eller kompetensförsörjning. Systemet kan finnas på papper eller digitalt.

Det finns standarder för hur olika ledningssystem bör fungera, till exempel ISO 9000ISO 14000 och ISO/TS 16949.

Ledtid

Hur lång tid en process tar, t.ex. hur lång tid det tar att tillverka en produkt eller hur lång tid det tar från att någon beställer en vara till att hen får hem den. Kortare ledtider brukar betyda ökad effektivitet eller produktion. Att korta ner ledtider är en del i lean.

Leverantörs- och samarbetsprocess

Process som beskriver en tjänst som en leverantör eller samarbetspartner producerar för en organisation.

Leverantörsbedömning

Utvärdering av en leverantör, till exempel för att kontrollera dess produktkvalitet, finansiella styrka eller leveransförmåga. Utvärderingen kan ske med hjälp av exempelvis egenbedömningar från leverantören, kreditupplysningar, certifieringarbalanserade styrkort, revisioner, statistik och bokslut.

Mall

Standarddokument med (visst) färdigt innehåll eller instruktioner för innehåll. Mallen ska ligga till grund för andra dokument av samma typ.

Miljöledningssystem

Ledningssystem för att leda organisationen i frågor som har med miljö att göra. ISO 14001 är ett exempel på ett miljöledningssystem.

MRP

Material requirements planning. Tidigare version av MRP II.

MRP II

Manufacturing resource planning. Se MPS.

MPS

Materialplaneringssystem eller material- och produktionsstyrning. Matematisk modell (ofta i form av programvara) som ska hjälpa till att beräkna t.ex. kapacitetsbehov och startdatum utifrån givna förutsättningar. Kombineras ofta med planerarens egna erfarenheter, eftersom MPS bygger på medelvärden och därför inte är helt tillförlitligt.

OEE

Overall equipment effectiveness. Se TAK.

OHSAS 18001

Standard för kvalitetsledning inom arbetsmiljö.

Orsak-Verkan-Diagram

Se fiskbensdiagram.

PDSA

Plan, do, study, act. Se PGSA.

Personalhandbok

Uppslagsbok för chefer och medarbetare. Bör innehålla det viktigaste om företaget, till exempel mål och visioner, policyer och rutiner för till exempel semester, ledighet och tjänsteresor.

PGSA

Planera, göra, studera, agera. Metod för systematiskt förbättringsarbete. Innehåller fyra faser:

 1. Planera
  • Identifiera och analysera problemet.
  • Föreslå möjliga lösningar.
 2. Göra
  • Genomför lösningen.
 3. Studera
  • Samla in och utvärdera data.
  • Avgör om lösningen är en förbättring. Om inte, gå tillbaka till Planera.
 4. Agera
  • Implementera lösningen som en permanent del av verksamheten.
  • Återvänd till Planera för att ständigt förbättra processen.

För större projekt, till exempel inom Sex sigma, används ofta DMAIC i stället, eftersom det är mer avancerat.

PGSA kallas även Demingcykeln.

Pick-graf

Prioriteringsverktyg. Används bland annat inom Lean Six sigma, som är en kombination av lean och Sex sigma.

Fyrfältare med axlarna kostnad/ansträngning och effekt/påverkan. Genom att skatta idéer efter hur stor kostnad/ansträngning de kräver och hur mycket påverkan/effekt de ger kan man placera dem i någon av rutorna Possible (möjlig), Implement (genomför), Challenge (utmaning) och Kill (gör inte).

Låg effekt/påverkan Hög effekt/påverkan
Låg kostnad/ansträngning Possible Implement
Hög kostnad/ansträngning Kill Challenge

Process

Beskrivning av vad som ska göras och i vilken ordning för att producera ett visst resultat.

Processer kan delas in i kärnprocesserstödprocesser och leverantörs- och samarbetsprocesser.

Processorientering

Metod för förbättringsarbete. Man har kundfokus och tittar på processer – vad händer mellan det att kunden kommer med ett önskemål och att hen får det hen vill ha? Genom att följa processen kan man upptäcka vilka moment som är onödigt krångliga och var det finns flaskhalsar som man kan arbeta bort.

QMS

Quality management system. Se kvalitetsledningssystem.

Reklamation

En kund kontaktar en säljare och berättar att det är fel på varan eller tjänsten som hen har köpt. I de flesta fall har kunden rätt att reklamera varan i tre år från att hen har fått den (för vissa tjänster är reklamationsrätten tio år).

För att det ska gå att reklamera en vara eller tjänst måste felet vara ursprungligt, det vill säga att det har funnits där från början. Under de första sex månaderna är det säljarens uppgift att bevisa att felet inte är ursprungligt. När det har gått mer än sex månader måste kunden själv kunna bevisa att felet är ursprungligt.

Den vanligaste åtgärden vid en reklamation är att säljaren lagar den trasiga varan (avhjälpande) eller att kunden får en ny vara (omleverans).

Andra åtgärder är

 • att häva köpet
 • att kunden får avdrag på priset
 • att kunden håller inne med (en del av) betalningen
 • att kunden begär skadestånd.

Revision

Granskning av en organisations redovisning. Syftet är att kontrollera att redovisningen är tillförlitlig och undersöka hur ledningen sköter organisationen.

Kallas även extern revision, och skiljer sig från internrevision.

Rutin

Fast sätt att utföra en uppgift på. Rutiner är oftast beslutade antingen muntligt eller skriftligt, men kan också uppkomma spontant.

Rotfelsanalys

Se grundorsaksanalys.

SIQ, Swedish Institute for Quality

Industriforskningsinstitut med staten som huvudman (genom Tillväxtverket och Intressentföreningen Kvalitetsutveckling), grundat 1990. Har som syfte att öka svenska företags och organisationers konkurrenskraft och lönsamhet genom att skapa, samla och sprida kunskap om kvalitetsutveckling. Ansvarar för Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Sex Sigma

Metod för att förbättra resultatet av en tillverknings- eller affärsprocess, dels genom att identifiera och ta bort orsaker till defekter, dels genom att minska variansen. Utmärkande för Sex sigma är strukturerat arbete med projektorganisation, fokuset på ledarskap och resultat samt fokuset på att styra, minska variation och mäta. Flera av verktygen i Sex sigma finns med i kvalitetsstandarden ISO/TS 16949.

Sex sigma-projekt följer DMAIC (för att förbättra existerande processer eller produkter) eller DMADV (för att skapa en ny process eller produkt).

Namnet Sex sigma kommer från matematiken, där den grekiska bokstaven sigma (σ) används för att beteckna spridningsmåttet för en standardavvikelse. Sex sigma-kvalitet innebär att en process ska producera färre än 1,97 fel per en miljard möjligheter.

Six Sigma

Se Sex sigma.

SMS

Safety management system. Ledningssystem för att leda organisationen i frågor som har med arbetsmiljö, hälsa och säkerhet att göra. OHSAS 18001 är ett exempel på ett ledningssystem för arbetsmiljö.

Stödprocess

Process som ska se till att det är möjligt att genomföra en kärnprocess.

Ständiga förbättringar

Ett av Toyotas fem kärnvärden. Innebär att alla i hela organisationen ständigt söker efter sätt att förbättra verksamheten på. Stöds av tre huvudprinciper:

 • TPS, Thinking people system: Alla uppmuntras att ifrågasätta processer och att ta beslut som får processerna att gå smidigare.
 • 5 x varför
 • 5S

SWOT-analys

Företagsekonomiskt hjälpmedel för planering. Man analyserar vilka interna och externa styrkor (Strengths), svagheter (Weaknesses), möjligheter (Opportunities) och hot (Threats) som påverkar företaget.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. Regleras i Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2001:1). Där står bland annat att

 • arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del av verksamheten, och det ska finnas policyer och rutiner för hur det ska gå till
 • arbetsgivaren fördelar uppgifter och ansvarar för att de som arbetar med arbetsmiljön har tillräckliga kunskaper
 • arbetsgivaren ska regelbundet undersöka om det finns några risker för skador eller olycksfall på arbetsplatsen.

TAK

Totala anläggningens kapacitet. Ett mått i procent på hur bra man utnyttjar sina maskiner. Räknas ut så här: tillgänglighet*anläggningsutnyttjande*kvalitetsutbyte.

TAK

Kallas även UTE på svenska och OEE på engelska.

Tillbud

Situation som hade kunnat leda till personskada (fysisk eller psykosocial) men som inte gjorde det, till exempel att en hylla välter i ett tomt rum eller att någon måste göra två personers jobb eftersom det inte finns någon vikarie.

Jämför incident.

Tillgänglighet

Här: Faktor i uträkningen av TAK. Mått på hur stor del av den planerade drifttiden som kunnat användas till produktion. Räknas ut så här: (planerad tid-stopptid)/planerad tid.

Tillgänglighet

Total Kvalitetsledning

Se Total Quality Management (TQM).

Totalkvalitet

Se Total Quality Management (TQM).

Total Quality Management, TQM

Metod för kvalitetsledning. Man uppmärksammar

 • organisationens verksamhet som helhet
 • den totala kvaliteten som en verksamhet producerar
 • fungerande processer.

Det är viktigt att bemöta kundernas behov och att medarbetarna själva får vara med och definiera organisationens mål. Metoden används mycket inom tillverkningsindustri, utbildning och tjänsteindustri.

Kallas också total kvalitetsledning och totalkvalitet.

TPM

Total productive maintenance. Se TPU.

TPU

Totalt produktivt underhåll. System för att behålla och förbättra kvalitet och produktion, genom att fokusera på hur maskiner, utrustning, processer och medarbetare ger affärsnytta.

Underhållspuckel

Ökning av de totala kostnaderna för underhåll som uppstår när en organisation börjar utföra mer förebyggande underhåll. Kostnaderna för det förebyggande underhållet ökar samtidigt som kostnaderna för det avhjälpande underhållet ligger kvar, och då bildas en ”puckel” i kostnaderna. På sikt försvinner puckeln, eftersom det ökade förebyggande underhållet ger ett mindre behov av avhjälpande underhåll.

UTE

Utrustningens totala effektivitet. Se TAK.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet

Pris som delas ut av SIQ till en organisation som är en bra förebild i långsiktig och systematisk kvalitetsutveckling.

Alla organisationer som vill delta utvärderas av oberoende experter och får samtidigt råd om vilka områden som kan utvecklas ännu mer.

Validera

Officiellt godkänna att innehållet i ett dokument är korrekt. Det kan till exempel handla om att godkänna en kravspecifikation. Den färdiga produkten eller tjänsten verifieras sedan mot de validerade kraven.

Verifiera

Kontrollera att en tjänst eller produkt uppfyller de fastställda kraven.

Jämför validera.

Ärendeflöde

Olika grenar som specificerar olika delar av ett ärende.

 • Kontrollflöde: Specificerar vad som ska göras och när det ska göras.
 • Resursflöde: Specificerar vem som kan eller ska utföra olika uppgifter.
 • Dataflöde: Specificerar vilken information som ska samlas in, hur den ska behandlas och hur den eventuellt ska delas vidare.

Ärendehanteringssystem, ÄHS

Informationssystem som hjälper en organisation att hantera ärenden. Används bland annat för att kontrollera att alla ärenden åtgärdas, och att de avslutas i tid.

Ladda hem begreppsordlistan här.

Ärende

Läs mer

Digitalisera era affärsprocesser så som avvikelser, reklamationer och tillbud med smarta formulär.

Funktioner i urval

 • Bygg unika formulär med dra -och släpp teknik
 • Bygg från grunden eller installera färdiga mallar
 • Skapa händelser och påminnelser
 • Sök och presentera er data i grafer
Ärende

Dokument

Läs mer

Skapa, dela, granska och godkänn dokument. Så som rutiner, instruktioner och policys.

Funktioner i urval

 • Skapa dokument från färdiga mallar
 • Ordning och reda med revisionshantering
 • Automatisk distribution och påminnelser
 • Hämta färdiga policys
Dokument

Underhåll

Läs mer

Skaffa överblick över underhåll av maskiner, fordon och mycket mer.

Funktioner i urval

 • Skapa arbetsordrar och felanmälningar
 • Ladda upp ritningar, instruktioner och manualer
 • Bygg en hierarkisk objektsstruktur
Underhåll